Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān (May 2014)

بررسی مقایسه ای سطح سرمی HSP70 و CA125 در بیماران مبتلا به سرطان اپی تلیال تخمدان و بیماران با توده خوش خیم تخمدانی

  • زهره یوسفی,
  • ملیحه حسن زاده مفرد,
  • زهرا کاظمیان فر,
  • حسین آیت اللهی,
  • فاطمه توسلی,
  • مهتاب بیراوندی,
  • منور افضل آقایی

DOI
https://doi.org/10.22038/ijogi.2014.2913
Journal volume & issue
Vol. 17, no. 101
pp. 1 – 5

Abstract

Read online

مقدمه: سرطان تخمدان از شایع ترین بدخیمی های ژنیکولوژیک همراه با افزایش زیاد مرگ و میر بیماران می باشد که این میزان مرگ و میر، ناشی از تأخیر در تشخیص می باشد. استفاده از تومور مارکرهای خاص که در مراحل اولیه قدرت تشخیص دارند، اقدامی بسیار مؤثر در بهبود نتایج درمانی می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی سطح سرمی HSP70 و CA125 در بیماران مبتلا به تومورهای اپی تلیال تخمدان انجام شد. روش کار: این مطالعه تحلیلی در سال 91-1390 بر روی 37 بیمار مبتلا به سرطان اپی تلیال تخمدان و 35 بیمار مبتلا به توده لگنی خوش خیم انجام شد. قبل از عمل جراحی، نمونه خون از تمام بیماران گرفته شد. بیماران با سرطان تخمدان تحت عمل جراحی سایتوریداکتیو و مرحله بندی سرطان و بیماران با توده های خوش خیم تحت جراحی سیستکتومی یا اووفورکتومی قرار گرفتند. سطح سرمی HSP70 به روش ELISA و سطح سرمی CA125 به روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شد. سرانجام سطح HSP70 و CA125 قبل از عمل بین دو گروه مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 16) و آزمون های فیشر، کای دو، تی دانشجویی، من ویتنی وANOVA انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین سن بیماران دارای توده بدخیم به طور معنی داری بیشتر از بیماران دارای توده خوش خیم بود (001/0>p). در 5/62% افراد هر دو گروه، شایع ترین علامت بالینی درد بود. در بیماران مبتلا به توده بدخیم، میانگین سطح CA125، 55/470±95/672 و میانگین سطح HSP70،461/0±859/0 بود. متوسط سطح CA125 و HSP70 در گروه با تومور بدخیم اپی تلیال تخمدان به طور معنی داری بالاتر از گروه خوش خیم بود (به ترتیب 025/0=p و001/0=p). نتیجه گیری: می توان از HSP70 در کنار CA125جهت تشخیص زودرس توده های بدخیم تخمدانی استفاده کرد.

Keywords