LIETUVOS VIEŠOJO SEKTORIAUS ORGANIZACIJŲ VADOVŲ KAITA IR POLITIZACIJA

Politologija. 2014;74(2) DOI 10.15388/Polit.2014.2.3639

 

Journal Homepage

Journal Title: Politologija

ISSN: 1392-1681 (Print); 2424-6034 (Online)

Publisher: Vilnius University Press

LCC Subject Category: Political science: Political science (General)

Country of publisher: Lithuania

Language of fulltext: Lithuanian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Vitalis Nakrošis

EDITORIAL INFORMATION

Peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Šiame įvadiniame straipsnyje pristatomi specialiojo „Politologijos“ numerio tiriamieji klausimai ir turinys, taip pat pateikiamas bendras analizės pagrindas, kurį taikant nagrinėjama, kokie veiksniai gali paaiškinti vado­vų kaitą ir politizaciją skirtingose Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijų (agentūrų, valstybės valdomų įmonių, asmens sveikatos priežiūros ir švieti­mo įstaigų) grupėse. Palyginus visų straipsnių rezultatus nustatyta, kad vie­šojo sektoriaus organizacijų vadovų kaitą geriausiai paaiškina valdančiosios daugumos ir vyriausybių pokyčiai, o politizaciją – politinių partijų dalyva­vimas valdžioje, jų tinklai ir politikų įsitikinimai. Tačiau asmens sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigų grupėse, kurioms būdinga didesnė politizacija, yra statistinis ryšys tarp vadovų stabilumo ir politizacijos. Valstybės tarnybos reglamentavimo bei teisinių nuostatų įgyvendinimo užtikrinimo veiksnys nėra labai reikšmingas – tai daro įtaką tik ribotam įstaigų prie ministerijų vadovų skaičiui. Pagaliau aiškinant politizacijos skirtumus gana svarbūs yra tokie viešojo administravimo veiksniai kaip politinis valdymo sričių jautru­mas ir finansiniai organizacijų ištekliai.