Sosyolojik Bağlam Dergisi (Dec 2023)

Genç Yetişkinlerin Aile Aidiyeti ve Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisinde Yalnızlığın Aracı Rolü

  • Melike Semerci,
  • Mahmure Nur Bayram,
  • Orhan Koçak

DOI
https://doi.org/10.52108/2757-5942.4.3.4
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 3
pp. 273 – 288

Abstract

Read online

Bireylerin ruh sağlığı gelişimi açısından önemli rol oynayan aile ilişkileri aynı zamanda gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik bir risk unsuru barındırmaktadır. Bu bağlamda mevcut araştırmada; aile aidiyetinin sosyal medya bağımlılığına etkisinde yalnızlık düzeyinin aracı rolünü incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Türkiye genelinde 18- 20 yaş arası evli olmayan 526 katılımcı oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak: Aile Aidiyeti Ölçeği, Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Ölçeği olmak üzere 3 farklı ölçek kullanılmıştır. Çevrimiçi anket yoluyla toplanan verilerin analiz süreci SPSS programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Analiz sürecinde betimsel analiz, regresyon analizi ve korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Çoklu regresyon için ise PROCESS Macro programı kullanılarak aracılık ilişkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda; aile aidiyetinin sosyal medya bağımlılığı üzerindeki negatif etkisinde yalnızlığın aracı rolü tespit edilmiştir. Sonuç olarak; aile aidiyeti ve yalnızlığın sosyal medya bağımlılığını etkileyen faktörler arasında yer aldığı belirlenmiştir. Bu kapsamda sosyal medya kullanımında ailenin önemine dair farkındalığın arttırılarak gençlerde aile ilişkileri ve sosyal desteğin güçlendirilmesine yönelik araştırmalara ağırlık verilmesi önem arz etmektedir.

Keywords