Relaţii Internaţionale Plus (Dec 2016)

VALORI POLITICE EUROPENE VERSUS „PRINCIPII ŞI VALORI” ALE CLASEI POLITICE DIN REPUBLICA MOLDOVA: DE LA DEMOCRAŢIE AUTENTICĂ LA PSEUDODEMOCRAŢIE // EUROPEAN POLICY VALUES VERSUS “PRINCIPLES AND VALUES” OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA’S POLTICAL ELITE: FROM AUTHENTIC DEMOCRACY TO PSEUDO-DEMOCRACY

  • Natalia CIOBANU

Journal volume & issue
Vol. 2, no. 10
pp. 83 – 96

Abstract

Read online

Rezumat. În acest studiu sunt redimensionate valorile politice prin prisma aplicării lor de către liderii instituţiilor şi partidelor politice în procesul apropierii, asocierii la instituţiile europene. Potrivit Tratatului de la Maastricht valorile politice promovate de către comunitatea europeană sunt fondate pe respectul pentru demnitatea umană, libertate, democraţie, egalitate, stat de drept şi respectarea drepturilor omului. Republica Moldova şi-a exprimat intenţia de aderare la aceste valori în anul 1994 prin Declaraţia de politică externă, adoptată de Parlament, prin care s-a consemnat faptul că semnarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova constituie un prim-pas spre integrarea europeană a ţării noastre. Compromiterea procesului de aderare la valorile europene a fost determinată în mare parte de lipsa voinţei politice şi a unei politici interne generatoare de stabilitate şi prosperitate politică, economică, juridică şi socială. Abstract. This article resizes political values through their application by leading institutions and political parties in the process of adhesion, joining the European institutions. Under the Treaty of Maastricht political values promoted by the European community are founded on respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights. The Republic of Moldova expressed intention of accession to these values in 1994 Declaration of foreign policy adopted by the Parliament, which noted that the signing of the Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and the Republic of Moldova is a first step towards European integration of our country. Compromising the process of accession to European values was driven largely by a lack of political will and an internal policy generating stability and political, economic, legal and social prosperity.