Allergology International (2016-10-01)

Prescription of adrenaline auto-injectors to 1145 Japanese outdoor workers in 2015

 • Masamitsu Tatewaki,
 • Hirokuni Hirata,
 • Yoshihiko Ikeno,
 • Ikuo Akutsu,
 • Seiko Sekiguchi,
 • Natsumi Suzuki,
 • Kumiya Sugiyama,
 • Masafumi Arima,
 • Kazuhiro Kurasawa,
 • Takeshi Fukuda,
 • Daisuke Shima,
 • Yasutsugu Fukushima

DOI
https://doi.org/10.1016/j.alit.2016.04.005
Journal volume & issue
Vol. 65, no. 4
pp. 483 – 486

Abstract

Read online

No abstracts available.