Tidsskrift for Kjønnsforskning (Dec 2021)

Artikulasjoner av kjønn og kultur i samisk psykisk helsevern

  • Astri Dankertsen

DOI
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2021-04-02
Journal volume & issue
Vol. 45, no. 4
pp. 165 – 180

Abstract

Read online

I denne artikkelen undersøker jeg hvordan forståelser av kjønn og kultur artikuleres av ansatte innenfor feltet samisk psykisk helsevern. Disse artikulasjonene kan gjenspeile både positive og negative diskurser om kjønn og kultur i samiske samfunn. Artikkelen baserer seg på et kvalitativt materiale hvor jeg har intervjuet personer som jobber med psykisk helsevern i samiske områder. Jeg er inspirert av Judith Butlers (1990) teori om performativitet, hvor kjønn skapes og gjenskapes gjennom performative handlinger. Jeg kombinerer dette med perspektiver på myter og realiteter (Kuokkanen 2007; Nystad 2003) knyttet til forståelser av kjønn i samiske samfunn. Jeg argumenterer for at ansatte innenfor psykisk helsevern må reflektere rundt hvordan de selv potensielt kan bidra til å forsterke negative stereotypier i møte med samiske pasienter, gjennom å ureflektert reprodusere dem, noe som kan gi de samiske pasientene et dårligere helsetilbud.

Keywords