Management (2014-05-01)

Influence of selected strategic variables on the development of the intellectual capital of an enterprise

  • Prusak Rafał

DOI
https://doi.org/10.2478/manment-2014-0015
Journal volume & issue
Vol. 18, no. 1
pp. 199 – 212

Abstract

Read online

Kapitał intelektualny jest istotnym zagadnieniem współcześnie podejmowanych badań z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami. Wprowadzenie tego pojęcia bez wątpienia otworzyło przed przedsiębiorstwami nowe perspektywy postrzegania swojej działalności oraz budowania przewag rynkowych. Jednocześnie jednak przyczyniło się do powstania wielu nowych problemów związanych z trudnym do określenia charakterem kapitału intelektualnego oraz jego wewnętrznymi i zewnętrznymi związkami i zależnościami. W artykule podjęto próbę analizy zagadnień związanych z rozpowszechnieniem koncepcji kapitału intelektualnego, praktycznym jego wykorzystaniem oraz na ocenie stanu składowych kapitału intelektualnego w badanych obiektach.

Keywords