Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law (Jun 2020)

Construir sistemes de traducció automàtica per a llengües menors: reptes i efectes (CA-EN)

  • Mikel L. Forcada

DOI
https://doi.org/10.2436/rld.i73.2020.3404
Journal volume & issue
Vol. 0, no. 73
pp. 1 – 20

Abstract

Read online

La creació de sistemes de traducció automàtica per a llengües desfavorides, que anomenaré llengües menors, presenta diversos reptes alhora que obri la porta a noves oportunitats. Després de definir conceptes preliminars com ara els de llengua menor i traducció automàtica, i d’explicar breument els tipus de traducció automàtica existents, els usos més comuns, el tipus de dades en què es basen, i els drets d’ús i les llicències del programari i de les dades de traducció automàtica, es discuteixen els reptes a què s’enfronta la construcció de sistemes de traducció automàtica i els possibles efectes sobre l’estatus de la llengua menor, usant com a exemples llengües menors d’Europa.

Keywords