Historia de la Educación (Oct 2013)

FRAGA VÁZQUEZ, X.A., MAT DOMÍNGUEZ, A. (Coords.): «Diccionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. 1868-1936», La Coruña: Ediciós do Castro, 1993.

  • Antón COSTA RICO

Journal volume & issue
Vol. 12, no. 0

Abstract

Read online

No abstracts available.

Keywords