Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Dec 2003)

EBÜ HANiFE'NiN AHAD HADiSi iSLAM HUKUKUNUN BiR KAYNAGI OLARAK KULLANMASI

  • SAHiRON SYAMSUDDiN,
  • Abdullah KAHRAMAN

Journal volume & issue
Vol. 7, no. 2
pp. 319 – 332

Abstract

Read online

Ebu Hanife'nin hadis kültürünün zayıf olduğu, kıyası hadise tercih ettiği şekilde yaygın iddialar bulunmaktadır. Ancak bu iddialar doğru değildir. Bu iddiaları ortaya atanların EbCı Hanifeyi ve islidial sistemini iyi bilmedikleri anlaşılmaktadır. Zira onun mutlak anlamda kıyası ya da re'yi sünnete tercih etmesi söz konusu değildir. Aksine EbCı Hanife hadisin kabulü için belirlediği şartlara uygun olmayan ahad hadisleri kabul etmeyip bu gibi hadisiere kıyası ve re'yi tercih etmiştir.

Keywords