Nature Communications (2018-12-01)

Origin and evolution of qingke barley in Tibet

 • Xingquan Zeng,
 • Yu Guo,
 • Qijun Xu,
 • Martin Mascher,
 • Ganggang Guo,
 • Shuaicheng Li,
 • Likai Mao,
 • Qingfeng Liu,
 • Zhanfeng Xia,
 • Juhong Zhou,
 • Hongjun Yuan,
 • Shuaishuai Tai,
 • Yulin Wang,
 • Zexiu Wei,
 • Li Song,
 • Sang Zha,
 • Shiming Li,
 • Yawei Tang,
 • Lijun Bai,
 • Zhenhua Zhuang,
 • Weiming He,
 • Shancen Zhao,
 • Xiaodong Fang,
 • Qiang Gao,
 • Ye Yin,
 • Jian Wang,
 • Huanming Yang,
 • Jing Zhang,
 • Robert J. Henry,
 • Nils Stein,
 • Nyima Tashi

DOI
https://doi.org/10.1038/s41467-018-07920-5
Journal volume & issue
Vol. 9, no. 1
pp. 1 – 11

Abstract

Read online

The origin of Tibetan barley (qingke) has been a controversial issue for many years. Here, the authors conduct population genomics study to support that qingke is derived from eastern domesticated barley instead of Tibetan wild barley and suggest southern Tibetan Plateau as its introduction route.