BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació (Mar 2001)

El Knowledge Center de DiamondCluster International

  • Aparicio i Morata, Iria

Journal volume & issue
no. 6

Abstract

Read online

Es descriu el centre de documentació de DiamondCluster International i l’evolució que ha seguit des de la seva creació fins ara. Se n'expliquen els processos bàsics, l’estructura i el paper que té dins l’organització.

Keywords