Uporedno pomorsko pravo (Dec 1995)

Što donose izmjene i dopune STCW konvencije

  • Mario Babić,
  • Maja Markovčić

Journal volume & issue
Vol. 37, no. 145-148
pp. 247 – 256

Abstract

Read online

U članku se daje prikaz izmjena i dopuna Međunarodne konvencije o standardima za izobrazbu, izdavanje svjedodžbi i obavljanje brodske straže pomoraca (STCW Konvencija, 1978.), usvojene na diplomatskoj konferenciji u srpnju 1995. godine. U uvodnom se dijelu obrazlažu razlozi za donošenje izmjena i dopuna STCW Konvencije, te se ukazuje na činjenicu da usvojene izmjene u tolikoj mjeri mijenjaju samu Konvenciju da se u sadržajnom smislu može govoriti o novoj STCW Konvenciji. Potom se daje osvrt na ključne izmjene, a poglavito one koje rezultiraju obvezama država ugovornica. Zaključno autori ukazuju na obveze koje iz izmjena Konvencije proizlaze za Republiku Hrvatsku, te dodaju prikaz utvrđenog programa aktivnosti na implementaciji odredaba Konvencije.

Keywords