ACC Journal (Dec 2019)

HODNOCENÍ JAZYKOVÉ KOMPETENCE Z PERSPEKTIVY PEDAGOGIKY A STATISTIKY

  • Šikolová Mária,
  • Koláčková Ludmila,
  • Neubauer Ludmila,
  • Sedlačík Marek

DOI
https://doi.org/10.15240/tul/004/2019-3-004
Journal volume & issue
Vol. 2019, no. 3
pp. 46 – 61

Abstract

Read online

Článek pojednává o výsledcích studie založené na srovnání, jak svoji jazykovou kompetenci hodnotí sami studenti, jejich učitelé a jaké jsou skutečné výsledky dosažené u zkoušky. Jedná se o výsledky standardizované jazykové zkoušky, kterou používají členské státy NATO (zkouška podle STANAG 6001). Prezentovaná data byla získána z dotazníku distribuovaného studentům intenzivních jazykových kurzů v rámci celoživotního vzdělávání během jednoho akademického roku. Pomocí aplikovaných statistických metod byla analyzována data z dotazníků, aby bylo možno srovnat, jak přesně jsou studenti a jejich učitelé schopni předvídat výsledky zkoušek.

Keywords