Slavistična Revija (Jul 2019)

Slovarska obravnava samostalnikov za poimenovanje oseb

  • Saška Štumberger

Journal volume & issue
Vol. 67, no. 2

Abstract

Read online

Poimenovanja oseb in njihova slovarska obravnava se razlikujejo glede na to, ali poimenujejo osebe po bioloških ali družbenih funkcijah in dejavnostih. Predstavljena so spolno nezaznamovana poimenovanja oseb in tvorjenost spolno specifičnih poimenovanj za ženske osebe, kot jih kaže gradivo v splošnih razlagalnih slovarjih, in sicer v obeh izdajah Slovarja slovenskega knjižnega jezika in v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika.

Keywords