Nature Communications (2020-12-01)

Bidirectional mid-infrared communications between two identical macroscopic graphene fibres

 • Bo Fang,
 • Srikrishna Chanakya Bodepudi,
 • Feng Tian,
 • Xinyu Liu,
 • Dan Chang,
 • Sichao Du,
 • Jianhang Lv,
 • Jie Zhong,
 • Haiming Zhu,
 • Huan Hu,
 • Yang Xu,
 • Zhen Xu,
 • Weiwei Gao,
 • Chao Gao

DOI
https://doi.org/10.1038/s41467-020-20033-2
Journal volume & issue
Vol. 11, no. 1
pp. 1 – 9

Abstract

Read online

Here, the authors design macroscopic multi-layered graphene fibres with light-emission and -detection dual functionality in the mid-infrared range, offering megahertz modulation frequencies and bidirectional data transmission operation.