Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Dec 2012)

Hâdisetü’l-Fîl Min Manzûri’ş-Şuarâi’l-Muâsırîn li’l-Câhiliyye

  • Galip YAVUZ

Journal volume & issue
Vol. 16, no. 2
pp. 611 – 623

Abstract

Read online

Milletierin tarihinde bazı hadiseler sebep ve sonuçları itibariyle toplumun belleğine kazınmış ve canlılığını uzun süre devam ettirmiştir. Olayın bıraktığı iz fert ve toplum bazında farklı yansımalar yaparak1 çeşitli yorumlarla bir sonraki nesillere taşınmıştır. Fil hadisesi de bu anlamda Arap Yarımadasında vuku bulan önemli olaylardan biridir. Olayın meydana geldiği zaman dilimi ve sonrasındaki etkileri, dönemin söz ustalarının dilinde gündeme taşınmıştır. Her ne kadar fıl hadisesi K. Kerimde son derece veciz bir biçimde anlatılmış olsa dahi biz olayın görgü şahitlerinin duygu ve düşüncelerini kendi perspektiflerinden aktarışlarını 1 özellikle de cahiliye kültür ve algısının yansımasını göstermesi bakımından anlamaya değer bulduk. Bizzat olaya işaret eden beyitleri edebi yönden ve aynı zamanda şairinin ruh dünyasına etkisi açısından anlamaya çalışarak birnebze de olsa1 olayı o günün gözüyle aktarmış olduk.

Keywords