Informacijske podlage za posamično vrednotenje nepremičnin : Information Required For Single Real Estate Valuation

Geodetski Vestnik. 2008;52(4):696-705

 

Journal Homepage

Journal Title: Geodetski Vestnik

ISSN: 0351-0271 (Print); 1581-1328 (Online)

Publisher:  Association of Surveyors of Slovenia (Zveza geodetov Slovenije)

LCC Subject Category: Science: Astronomy: Geodesy

Country of publisher: Slovenia

Language of fulltext: Slovenian, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Albin Rakar

Maruška Šubic Kovač

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Si: Članek analizira potrebne informacijske podlage za posamično tržno vrednotenje nepremičnin. Republika Slovenija na področju tovrstnih informacijskih podlag nima tradicije. V zadnjih letih je vzpostavila oziroma posodobila evidence in registre za namen množičnega vrednotenja nepremičnin. Podatki, zbrani za namene množičnega vrednotenja nepremičnin, niso primerni za oblikovanje ustreznih informacijskih podlag za posamično vrednotenje nepremičnin. Ustrezne informacijske podlage bi pripomogle k večji objektivnosti, nepristranskosti in neodvisnosti pri poročanju o tržni vrednosti nepremičnine. Analizirani so pojmi »objektivnost«, »nepristranskost« in »neodvisnost« ter njihova povezanost z informacijskimi podlagami. Prikazani so najpogostejši viri, ki jih cenilci uporabljajo pri svojem delu, ter potrebne informacijske podlage pri posameznih metodah ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnin. Prikazana sta metodološki pristop k oblikovanju ustreznih informacijskih podlag v Republiki Sloveniji in konkreten primer oblikovanja sistema povprečnih stroškov gradnje za tipične objekte kot podlaga za ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine po metodi stroškov. EN: This article analyses the information required for a single real estate valuation. The Republic of Slovenia has no tradition for this type of information. Only recently, the records and registers required for the mass real estate valuation were set up or updated. The existing data collected for the mass real estate valuation were inadequate for gathering the information required for the single real estate valuation. More adequate information would contribute to greater objectivity, neutrality and independence of reporting on the market value of a particular real estate. The terms of “objectivity”, “neutrality” and “independence” are analysed as well as their links to adequate information. The most frequent sources used by valuers in their work and the information required for the particular methods of assessing the market value of real estate are presented. The article shows the methodological approach to gathering adequate information in the Republic of Slovenia and presents a concrete example of creating a system of mean construction costs for typical buildings as a basis for assessing the market value of a single real estate item by the cost method.