Nature Communications (2021-01-01)

Cellular and molecular landscape of mammalian sinoatrial node revealed by single-cell RNA sequencing

 • Dandan Liang,
 • Jinfeng Xue,
 • Li Geng,
 • Liping Zhou,
 • Bo Lv,
 • Qiao Zeng,
 • Ke Xiong,
 • Huixing Zhou,
 • Duanyang Xie,
 • Fulei Zhang,
 • Jie Liu,
 • Yi Liu,
 • Li Li,
 • Jian Yang,
 • Zhigang Xue,
 • Yi-Han Chen

DOI
https://doi.org/10.1038/s41467-020-20448-x
Journal volume & issue
Vol. 12, no. 1
pp. 1 – 15

Abstract

Read online

The spontaneous bioelectrical activity of pacemaker cells in sinoatrial node (SAN) triggers the heartbeats. Here, the authors perform single-cell RNA sequencing in the mouse SAN and identify molecular and cellular features of the SAN conserved in rabbit and cynomolgus monkey, identifying a new potential SAN marker.