Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (May 2021)

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Kökenlerinin Antibiyotik Duyarlılığı

  • Şükrü Öksüz,
  • Gonca Yüksek,
  • Nagihan Memiş

DOI
https://doi.org/10.33631/duzcesbed.781827
Journal volume & issue
Vol. 11, no. 2
pp. 137 – 142

Abstract

Read online

ÖZ Amaç: Üriner sistem enfeksiyonları insanlarda en yaygın görülen bakteriyel enfeksiyonlardır. Komplike ve nonkomplike üriner sistem enfeksiyonlarının en sık nedeni Escherichia coli’dir. E.coli’nin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı oluşan direnç, dünyada ve ülkemizde artmaktadır. Bu direnç artışının önüne geçmek için tedavide uygun antibiyotik seçimi önemlidir. Bu çalışmada, idrar yolu enfeksiyonu ön tanısı ile mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen orta akım idrar örneklerinden izole edilen Escherichia coli izolatlarının, antibiyotik duyarlılığı yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntemler: Çalışmamızda 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen 1594 orta akım idrar örneğinden izole edilen Escherichia coli kökenlerinin antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak incelenmiştir. 18 farklı antimikrobiyal ajana karşı duyarlılık oranları The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) önerileri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Servis ve polikliniklerden gelen örneklerin duyarlılıkları ayrı ayrı belirlenmiştir. Bulgular: Çalışmada, izole edilen E.coli izolatlarının servis ve polikliniklere göre dağılımı incelendiğinde hem yatan hastalar hem de poliklinik hastalarında en yüksek duyarlılık sırasıyla imipenem, amikasin ve nitrofurantoine olarak saptanırken, en yüksek direnç ise sırasıyla ampisilin, piperasilin ve amoksisilin klavulonik aside karşı bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak bulgularımız E.coli kaynaklı idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde uygun antibiyotik seçiminde, gereksiz veya yanlış antibiyotik kullanımının önlenmesinde bölgesel yaklaşım için yol gösterici olmuştur.

Keywords