Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Dec 2001)

FIKHi HADiSLERiN DOGRU ANLAŞlLIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

  • Abdullah KAHRAMAN

Journal volume & issue
Vol. 5, no. 2
pp. 153 – 174

Abstract

Read online

İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkan veren Yüce Allah, onu bu alemde başıboş bıraknıamıştır • İslam inancına göre, Allah'ın iradesinin bir sonucu olarak dünyaya gelen insan, O'nun istediği tarzda yaşadığı sürece mutlu olacak ve sonsuz kurtuluşa erecektir. Allah, insanların ne şekilde yaşamaları gerektiğine dair isteklerini her bir insana ayrı ayrı değil de, insanlar arasından seçtiği ve görevlendirdiği peygainberlere vahiy yoluyla bildirmiş, peygamberler de bunları insanlara ulaştırnıışlardır. Elimizdeki Kur'an, Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed' e, insanlara dünya hayatlarında rehber olsun diye gönderdiği vahiylerin bir toplamıdır. Hz. Peygamber, vahyin doğrudan muhatabı olarak, bir taraftan onu insanlara tebliğ etmek2 , diğer taraftan da onun ifade ettiği hususları uygulayarak göstermekle3 yükümlü tutulmuştur. Dolayısıyla Kur'an karşısında Hz. Peygamber, hem ondaki ilfihl mesajları tekrar etme, hem açıklama, hem de onun rehberfiği ışığında onda olmayan hükümler vazetme4 gibi fonksiyonlara sahiptir. Bu fonksiyonlar, aynı zamanda sünnetin nitelik ve işlevi hakkında da bize fikir vermektedir. Ancak sünnetin mahiyeti, kaynağı, bağlayıcılığı vb. hususlar etrafında hayli tartışmalar bulunmaktadır.

Keywords