Gaziantep University Journal of Social Sciences (2020-07-01)

Etnik Restoranlarda Marka Değeri Oluşturulması: İstanbul Örneği

  • Ömer Yavuz,
  • Muammer Mesci̇

DOI
https://doi.org/10.21547/jss.663535
Journal volume & issue
Vol. 19, no. 3
pp. 1386 – 1401

Abstract

Read online

Bu araştırmanın amacı, etnik restoranları yönetici perspektifinden değerlendirerek marka değeri algılarının belirlenmesidir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada araştırmanın verileri, görüşme tekniği ile elde edilmiş ve elde edilen veriler betimsel analiz aracılığı ile analiz edilmiştir. Araştırma evrenini İstanbul’da faaliyet gösteren etnik restoranlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda İstanbul ilinde bulunan 15 farklı etnik restoran yöneticisi ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Araştırma sonucunda etnik restoranların marka değerini yükseltmeleri için işletme reklamlarına odaklandıkları ve marka imajının müşteriler üzerindeki etkisini artırabilmeleri için özel gün promosyonları ve sosyal sorumluluk projelerinde rol alma gibi stratejiler izledikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte müşterilerin markaya olan bağlılıklarının sürdürülebilirliği için yöneticilerin algılanan marka ve kalite standartlarını aynı seviyede tutmaya özen gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords