CARDIOVASCULAR RISK AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: CARDIO-NEPHROPROTECTION STRATEGIES

Российский кардиологический журнал. 2014;0(8):7-37 DOI 10.15829/1560-4071-2014-8-7-37

 

Journal Homepage

Journal Title: Российский кардиологический журнал

ISSN: 1560-4071 (Print); 2618-7620 (Online)

Publisher: «FIRMA «SILICEA» LLC 

Society/Institution: Russian Society of Cardiology

LCC Subject Category: Medicine: Internal medicine: Specialties of internal medicine: Diseases of the circulatory (Cardiovascular) system

Country of publisher: Russian Federation

Language of fulltext: Russian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

V. C. Moiseev
N. A. Mukhin
A. V. Smirnov
J. D. Kobalava
I. N. Bobkova
S. V. Villevalde
M. A. Yefremovtseva
L. V. Kozlovskaya
M. Yu. Shvetsov
M. V. Shestakova
G. P. Arutyunov
S. A. Boytsov
A. S. Galyavich
Y. I. Greenstein
V. A. Dobronravov
O. M. Drapkina
V. M. Ermolenko
Yu. A. Karpov
I. G. Kayukov
J. V. Kotovsky
V. V. Kukharchuk
A. I. Martynov
T. E. Morozova
R. G. Oganov
V. I. Podzolkov
L. Ya. Rozhinskaya
S. N. Tereshchenko
V. V. Fomin
V. N. Khirmanov
I. E. Chazova
M. Sh. Shamkhalova
E. M. Shilov
E. V. Shlyakhto
A. M. Shutov

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 8 weeks

 

Abstract | Full Text

.