Nature Communications (2021-05-01)

Enhancing CRISPR-Cas9 gRNA efficiency prediction by data integration and deep learning

 • Xi Xiang,
 • Giulia I. Corsi,
 • Christian Anthon,
 • Kunli Qu,
 • Xiaoguang Pan,
 • Xue Liang,
 • Peng Han,
 • Zhanying Dong,
 • Lijun Liu,
 • Jiayan Zhong,
 • Tao Ma,
 • Jinbao Wang,
 • Xiuqing Zhang,
 • Hui Jiang,
 • Fengping Xu,
 • Xin Liu,
 • Xun Xu,
 • Jian Wang,
 • Huanming Yang,
 • Lars Bolund,
 • George M. Church,
 • Lin Lin,
 • Jan Gorodkin,
 • Yonglun Luo

DOI
https://doi.org/10.1038/s41467-021-23576-0
Journal volume & issue
Vol. 12, no. 1
pp. 1 – 9

Abstract

Read online

High-quality gRNA activity data is needed for accurate on-target efficiency predictions. Here the authors generate activity data for over 10,000 gRNA and build a deep learning model CRISPRon for improved performance predictions.