مدل‌سازی پیشرفته ریاضی (Apr 2021)

مقایسه تطبیقی پیش‌بینی تلاطم پذیری قیمت سهام با روش گارچ و گارچ بوت استرپ

  • رحیم قاسمیه,
  • حسنعلی سینایی,
  • عبدالحسین نیسی,
  • زهرا چهارلنگی سردارآبادی

DOI
https://doi.org/10.22055/jamm.2020.32338.1794
Journal volume & issue
Vol. 11, no. 1
pp. 169 – 194

Abstract

Read online

با توجه به اهمیت اندازه‌گیری نوسانات در ارزیابی ریسک و دو ویژگی تلاطم خوشه­ای و کشیدگی در سری­های زمانی در این پژوهش به ارائه روشی جهت پیش‌بینی برون­نمونه‌ای نوسان قیمت سهام با استفاده از روش گارچ و گارچ بوت استرپ پرداخته شده است. داده­های تحقیق، 50 شرکت برتر بازار اوراق بهادار، با توجه به مقایسه بازه­های اطمینان حاصل از دو روش مذکور و ارزیابی پیش بینی با استفاده از ضرایب تخمینی بوت استرپ، نتایج حاصل از 500 بار نمونه گیری مجدد حاکی از آن است که بازه اطمینان روش گارچ بوت استرپ از بازه اطمینان روش گارچ، کوتاه‌تر است، لذا روش گارچ بوت استرپ پیش­بینی دقیق­تری نسبت به روش گارچ ارائه می­دهد. معمولاً انتظار بر این است که با افزایش افق زمانی پیش‌بینی واریانس افزایش یابد اما در مورد روش گارچ (1,1) چنین حالتی رخ نمی‌دهد؛ لذا پیش‌بینی با استفاده از روش گارچ بوت استرپ سازگاری بیش­تری با شواهد تئوریک دارد.

Keywords