Sosyolojik Bağlam Dergisi (Dec 2022)

Sivil Toplum Kuruluşu Yürütücülerinin Spor Etkinliklerine Yönelimleri: Nicel Bir Araştırma

  • Ahmet Faruk Yıldırım,
  • Hayri Demir

DOI
https://doi.org/10.52108/2757-5942.3.3.3
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 3
pp. 251 – 262

Abstract

Read online

Bu araştırmada, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yürütücülerinin spor etkinliklerine yönelim durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubu, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında görev yapan 167 katılımcıdan oluşmaktadır. Betimleyici olarak tasarlanan bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada yer alan katılımcıların demografik durumlarının tespit edilmesi için frekans analizi; verilen normal dağılım durumunu saptamak adına basıklık ve çarpıklık testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yürütücülerinin spor etkinliklerine yönelim durumlarının cinsiyet değişkenine göre, erkek katılımcıların ölçek puan ortalamalarının kadın katılımcıların toplam puan ortalamalarından anlamlı düzeyde ve ölçek alt boyutlarından duygu arama, bilgi arama boyutlarında erkek katılımcılar lehine anlamlı farklılık görülmüştür. Gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yürütücülerinin spor etkinliklerine yönelimlerinin düzenli spor yapma ve yapmama değişkenine göre, ‘duygu arama, bilgi arama’ alt boyutları ve toplam puanlarda düzenli spor yapanlar lehine anlamlı farklılaştığı tespit edilmiştir. Gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yürütücülerinin spor etkinliklerine yönelimlerinin yaşanılan bölge değişkenine göre, Marmara Bölgesi’nde yaşayan katılımcıların, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan katılımcılara göre anlamlı oranda farklılaştığı gözlenmiştir. Gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yürütücülerinin spor etkinliklerine yönelimlerinin yaş ve eğitim değişkenlerine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür.

Keywords