Journal of KONBiN (2015-09-01)

Technological Innovation in the Context of Company Operation Risk / Innowacja Technologiczna w Kontekście Ryzyka Działalności Przedsiębiorstwa

  • Bacior Michał

DOI
https://doi.org/10.1515/jok-2015-0033
Journal volume & issue
Vol. 33, no. 1
pp. 251 – 260

Abstract

Read online

Publikacja poświęcona jest problematyce innowacji technologicznych podnoszących bezpieczeństwo działalności w przemyśle wydobywczym w kontekście ryzyka działalności gospodarczej. Wskazano na różne rodzaje ryzyk występujących w tym sektorze, w szczególności zaś zaproponowano postrzeganie działań w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa wydobycia kruszyw jako działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) i wykorzystania ich do kreowania wartości przedsiębiorstwa. Rozważania prowadzono w oparciu o badania nowego gazogeneratora do odspajania bloków skalnych. Na świecie wykorzystywane są różne urządzenia do odspajania bloków skalnych wykorzystujących kruszące materiały wybuchowe. Alternatywą dla tych urządzeń są urządzenia generujące energię w wyniku reakcji deflagracji mieszanin pirotechnicznych, generujących duże ilości gazów o wysokiej temperaturze i ciśnieniu powodujących odspajanie bloków skalnych od calizny, nie powodując równocześnie ani mikropęknięć ani szczelin tak w caliźnie, jak również w odspajanym bloku.

Keywords