پژوهشهای علوم دامی ایران (Nov 2015)

تأثیر افزودن اوره، ملاس و سود بر ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری و خصوصیات تولید گاز گیاه کامل نی(Pragmates austrialis)

  • رضا ولی زاده,
  • مهدی محمودی ابیانه,
  • امین صلاحی

DOI
https://doi.org/10.22067/ijasr.v7i2.51519
Journal volume & issue
Vol. 7, no. 2
pp. 120 – 128

Abstract

Read online

در این مطالعه ترکیب شیمیایی، مقدار تولید گاز و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای گیاه کامل نی (Pragmates australis) عمل‌آوری شده با افزودنی‌های مختلف بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) گیاه کامل نی تازه سیلو شده بدون افزودنی (شاهد)، 2) عمل‌آوری شده با 4% سود، 3) عمل‌آوری شده با 4% اوره، 4) عمل‌آوری شده با 10% ملاس، 5) عمل‌آوری شده با 4% اوره + 10% ملاس و 6) عمل‌آوری شده با 4% اوره + 10% ملاس + 4% سود بود. در کلیه تیمارها گیاه کامل نی خرد شده با مواد مختلف مخلوط سپس در ظروف آنتی باکتریال (با نام تجاری TETRA LOCK) به مدت 60 روز سیلو شد. درصد NDF و ADF در تیمار حاوی اوره بالاترین و در تیمار عمل‌آوری شده با سود کمترین مقدار بود (01/0 >P). میزان پروتئین خام و خاکستر به ترتیب در تیمار عمل‌آوری شده با اوره و در تیمار عمل‌آوری شده با سود بیشترین مقدار داشت. میزان نیتروژن آمونیاکی در سیلاژ حاوی اوره بالاترین و سیلاژ دارای مکمل ملاس پایین‌ترین pH را نشان داد. نرخ تولید گاز در نی عمل‌آوری شده با اوره کمتر از سایر تیمارها بود. پتانسیل تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای در نمونه‌های عمل‌آوری شده با سود و ملاس به‌صورت معنی‌داری (05/0 >P) بالاتر از تیمارهای شاهد و عمل‌آوری شده با اوره بود. این مطالعه نشان داد که برداشت، عمل‌آوری و ذخیره‌ سازی گیاه کامل نی به‌ صورت سیلو می‏تواند به عنوان یک منبع غذایی مناسب به ویژه در مناطقی که با کمبود خوراک دام روبرو است، مد نظر قرار گیرد.

Keywords