Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk (Aug 2022)

Undervisning om samiske temaer i skolen – betydninga av kompetanse og urfolksperspektiv for en inkluderende praksis

  • Kristin Evju,
  • Torjer Andreas Olsen

DOI
https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3433
Journal volume & issue
Vol. 8, no. 0
pp. 219 – 232

Abstract

Read online

Skolen legger føringer for undervisning om samisk historie, språk, kultur, samfunn og rettigheter. I denne artikkelen undersøker vi erfaringer med disse temaene gjennom intervjuer med lærere fra seks ulike skoler i Norge; tre i Nord-Norge og tre på Østlandet. Lærernes praksis påvirkes av samspillet mellom blant annet læreplaner, læremidler, stedstilhørighet og perspektivering. Disse kan forstås som forutsetninger for å forankre samisk tematikk i undervisningspraksis. Vi argumenterer for at det foregår ei utvikling i skolene mot ei slik forankring, som bidrar til inkluderende utdanningspraksis. Derfor plasserer vi vår analyse inn i en større diskusjon om kompetanse på samiske temaer i skolen og muligheten for å innlemme urfolksperspektiv i forståelsen av et inkluderende klasserom.

Keywords