Nature Communications (2020-03-01)

Metagenome-wide association of gut microbiome features for schizophrenia

 • Feng Zhu,
 • Yanmei Ju,
 • Wei Wang,
 • Qi Wang,
 • Ruijin Guo,
 • Qingyan Ma,
 • Qiang Sun,
 • Yajuan Fan,
 • Yuying Xie,
 • Zai Yang,
 • Zhuye Jie,
 • Binbin Zhao,
 • Liang Xiao,
 • Lin Yang,
 • Tao Zhang,
 • Junqin Feng,
 • Liyang Guo,
 • Xiaoyan He,
 • Yunchun Chen,
 • Ce Chen,
 • Chengge Gao,
 • Xun Xu,
 • Huanming Yang,
 • Jian Wang,
 • Yonghui Dang,
 • Lise Madsen,
 • Susanne Brix,
 • Karsten Kristiansen,
 • Huijue Jia,
 • Xiancang Ma

DOI
https://doi.org/10.1038/s41467-020-15457-9
Journal volume & issue
Vol. 11, no. 1
pp. 1 – 10

Abstract

Read online

Gut microbiome has been linked to neurogenerative diseases. Here, the authors present a metagenome-wide association study of schizophrenia (SZ) in human cohorts and identify SZ-associated specific gut-brain functional modules and pathways including SCFAs and neurotransmitters.