La normalització lingüística a l'Administració de justícia: situació i alternatives

Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law. 1994;0(22)

 

Journal Homepage

Journal Title: Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law

ISSN: 0212-5056 (Print); 2013-1453 (Online)

Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya

LCC Subject Category: Language and Literature: Romanic languages

Country of publisher: Spain

Language of fulltext: Basque, German, French, Galician, Catalan, Spanish, English, Occitan (post 1500), Dutch, Italian, Aragonese

Full-text formats available: PDF, ePUB

 

AUTHORS


Alberte González Montañes

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Aquest article pretén reflexionar breument sobre la situació del gallec en la Justícia í estudia la manera d'incidir en aquesta situació. Actualment, a Galícia s'està dissenyant una planificació lingüística que, malgrat els entrebancs, comença a tenir efectes en l'ensenyament, en els  mitjans de comunicació i també en l'Administració autonòmica. No obstant això, l'Administració de Justícia no pot quedar exclosa d'una planificació global, ja que és un dels àmbits fonamentals per aconseguir l'objectiu de convertir el gallec en la llengua vehicular d'aquesta societat. En el treball s'analitzen diverses estratègies que es poden emprar, adaptant les que semblen les més adequades entre les estratègies aplicades per altres llengües minoritàries de l'Estat, i particularment de dur a terme aquesta tasca convé que els poders públics, tant els centrals com els autonòmics, es comprometin sense ambigüitats en el procés de normalització de les llengües territorials que també són oficials a l'Estat, i que posin els mitjans polítics per poder aplicar aquestes mesures.