Res Rhetorica (Mar 2019)

Recenzja/Review: Barbara Sobczak, Retoryka telewizji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018

  • Agnieszka Kampka

Journal volume & issue
Vol. 6, no. 1
pp. 106 – 109

Abstract

Read online

No abstracts available.