Journal of Medical Internet Research (Nov 2020)

Correction: Risk-Taking Behaviors and Adherence to HIV Pre-Exposure Prophylaxis in Users of Geosocial Networking Apps: Real-World, Multicenter Study

 • Wang, Hongyi,
 • Zhang, Jing,
 • Chu, Zhenxing,
 • Hu, Qinghai,
 • Dong, Willa,
 • Huang, Xiaojie,
 • Chen, Yaokai,
 • Wang, Hui,
 • He, Xiaoqing,
 • Zhang, Lukun,
 • Hu, Zhili,
 • Bao, Rantong,
 • Li, Shangcao,
 • Li, Hang,
 • Cui, Sitong,
 • Jin, Xia,
 • Ding, Haibo,
 • Geng, Wenqing,
 • Jiang, Yongjun,
 • Xu, Junjie,
 • Shang, Hong

DOI
https://doi.org/10.2196/25565
Journal volume & issue
Vol. 22, no. 11
p. e25565

Abstract

Read online

No abstracts available.