Slavistična Revija (Jul 2020)

Definicija polstavka in njegova raba v sodobni prevodni slovenščini (na gradivu prevodov iz francoščine)

  • Adriana Mezeg

Journal volume & issue
Vol. 68, no. 2

Abstract

Read online

Članek se osredotoča na značilnosti in rabo polstavkov v sodobnih besedilih, prevedenih iz francoščine v slovenščino. Ker so zapisi o polstavkih v slovenščini premalo določni in pogosto ponazorjeni z zgledi za desni polstavčni prilastek ali pristavek, najprej primerjamo vse tri vrste stavkov in v izogib njihovemu nadaljnjemu zamenjevanju za vsakega predlagamo bolj razločevalno definicijo. Analiza pokaže, da v slovenskih prevodih prevladujejo deležniški polstavki pred pridevniškimi in deležijskimi. V časopisnih člankih so večinoma rabljeni za odnosnico, v romanih pa pogosto ohranijo začetni položaj iz izvirnika. Pri slednjih primerih so se pokazale nedoslednosti v rabi vejice, zato bi bilo treba natančneje raziskati rabo polstavkov v sodobni izvirni slovenščini in razmisliti o vključitvi ugotovitev v prihodnje slovnične opise.

Keywords