Modern Management Review (Dec 2017)

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM UTRATY NALEŻNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

  • Robert DANKIEWICZ,
  • Dominik MARKUSIEWICZ,
  • Katarzyna TOMPALSKA

DOI
https://doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.40
Journal volume & issue
Vol. XXII, no. 4

Abstract

Read online

W opracowaniu przedstawiony został problem zarządzania ryzykiem utraty należności w przedsiębiorstwach. Zaprezentowano istotę należności, przesłanki, w następstwie których one powstają oraz pojawiające się ryzyko wynikające z odroczonego terminu płatności. Przejawem tego ryzyka jest występowanie należności nieściągalnych lub trudno ściągal- nych, które w każdym przypadku negatywnie odbijają się na prowadzonej działalności gospodarczej. Postawy osób decyzyjnych wobec tego typu ryzyka wynikają najczęściej z cech osobowości, nabytego doświadczenia oraz pełnionych funkcji. Osoby te coraz większą uwagę przywiązują do problematyki zarządzania ryzykiem, które jest traktowane jako zintegrowany system działań zmierzających do kompleksowego zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa. W trakcie prezentowanych rozważań omówiono związek pomiędzy prowadzoną polityką kredytową a posiadaną przez przedsiębiorstwo płynnością finansową, przy czym wskazano, że zbyt wysoka płynność może stanowić zagrożenie. Jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność tworzenia i implementacji odpowiednio dopasowanej polityki obrotu należnościami w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu określonych produktów oferowanych m.in. przez banki i ubezpieczycieli. Wśród nich wyróżniono factoring, forfaiting, akredytywę, gwarancje oraz ubezpieczenia należności. Wskazano mechanizmy, w oparciu o które one funkcjonują oraz przesłanki przemawiające za ich wykorzystaniem. W praktycznej części opracowania zaprezentowano strategię zarządzania ryzykiem kredytowym na przykładzie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA. Jako cel artykułu wskazano analizę i ocenę znaczenia polityki zarządzania należnościami w oparciu o przykład badawczy, który stanowi KGHM Polska Miedź SA.

Keywords