Nature Communications (Oct 2022)

Human papillomavirus integration perspective in small cell cervical carcinoma

 • Xiaoli Wang,
 • Wenlong Jia,
 • Mengyao Wang,
 • Jihong Liu,
 • Xianrong Zhou,
 • Zhiqing Liang,
 • Qinghua Zhang,
 • Sixiang Long,
 • Suolang Quzhen,
 • Xiangchun Li,
 • Qiang Tian,
 • Xiong Li,
 • Haiying Sun,
 • Caili Zhao,
 • Silu Meng,
 • Ruoqi Ning,
 • Ling Xi,
 • Lin Wang,
 • Shasha Zhou,
 • Jianwei Zhang,
 • Li Wu,
 • Yile Chen,
 • Aijun Liu,
 • Yaqi Ma,
 • Xia Zhao,
 • Xiaodong Cheng,
 • Qing Zhang,
 • Xiaobing Han,
 • Huaxiong Pan,
 • Yuan Zhang,
 • Lili Cao,
 • Yiqin Wang,
 • Shaoping Ling,
 • Lihua Cao,
 • Hui Xing,
 • Chang Xu,
 • Long Sui,
 • Shixuan Wang,
 • Jianfeng Zhou,
 • Beihua Kong,
 • Xing Xie,
 • Gang Chen,
 • Shuaicheng Li,
 • Ding Ma,
 • Shuang Li

DOI
https://doi.org/10.1038/s41467-022-33359-w
Journal volume & issue
Vol. 13, no. 1
pp. 1 – 10

Abstract

Read online

Small cell cervical carcinoma (SCCC) is a rare but aggressive malignancy. Here, the authors report human papillomavirus features and genomic landscape in SCCC via high-throughput sequencing methods and identify MYC, SOX, NR4A, ANKRD and CEA family genes as HPV-integrated hotspots.