بررسی اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی: رویکرد اقتصادسنجی فضایی

Quarterly Journal of Applied Theories of Economics. 2021;3(2):101-120

 

Journal Homepage

Journal Title: Quarterly Journal of Applied Theories of Economics

ISSN: 2423-6586 (Online)

Publisher: University of Tabriz

Society/Institution: University of Tabriz

LCC Subject Category: Social Sciences: Economic theory. Demography: Economics as a science

Country of publisher: Iran, Islamic Republic of

Language of fulltext: Persian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

سید کمال صادقی (دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز)
محسن پور عبادالهان کویچ (دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز)
پرویز محمدزاده (دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز)
زهرا کریمی (استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز)
پروین علی مرادی افشار (دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز)

EDITORIAL INFORMATION

Peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

در سال­‌های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در این مطالعات دموکراسی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی در مدل­‌های اقتصادسنجی وارد شده است و کم­تر به تأثیرپذیری دموکراسی از متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. بنابراین، در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر سطح دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن­ها در دوره زمانی 2012- 2001 ‌پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تجارت خارجی اثر مثبت و معنی‌داری بر دموکراسی داشته است، ولی رشد اقتصادی اثر معنی‌داری بر دموکراسی نداشته است. همچنین، اثر مجاورت فضایی بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه تائید شده است ولی کمک­‌های خارجی دموکراسی را در کشورهای مورد مطالعه را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده است. به طور کلی نتایج پژوهش اثرات فضایی تجارت و مجاورت جغرافیایی بر بهبود سطح دموکراسی را تأیید می­‌کند.