Nature Communications (Nov 2022)

First-in-human phase Ia study of the PI3Kα inhibitor CYH33 in patients with solid tumors

 • Xiao-Li Wei,
 • Fu-Rong Liu,
 • Ji-Hong Liu,
 • Hong-Yun Zhao,
 • Yang Zhang,
 • Zhi-Qiang Wang,
 • Miao-Zhen Qiu,
 • Fei Xu,
 • Qiu-Qiong Yu,
 • Yi-Wu Du,
 • Yan-Xia Shi,
 • De-Sheng Wang,
 • Feng-Hua Wang,
 • Rui-Hua Xu

DOI
https://doi.org/10.1038/s41467-022-34782-9
Journal volume & issue
Vol. 13, no. 1
pp. 1 – 10

Abstract

Read online

PIK3CA is a commonly mutated cancer-associated gene, making it an attractive therapeutic target. Here, the authors report the results of a first-in-human phase Ia trial to assess the safety and recommended phase II dose of CYH33, a PI3Kα inhibitor, in patients with advanced solid tumors.