Majallah-i ḥifāẓat-i giyāhān (Jul 2020)

بررسی ارتباط فیلوژنتیکی جدایه‌های ویروس کوتولگی سبزرد هندوانه (WmCSV) استان سیستان و بلوچستان بر اساس توالی ژن رمز کننده پروتئین پوششی

  • مجید جعفری,
  • زهرا صادقی,
  • سعید نصراله نژاد,
  • احمد رضا شاهرخی

DOI
https://doi.org/10.22067/jpp.v34i3.85959
Journal volume & issue
Vol. 34, no. 3
pp. 325 – 336

Abstract

Read online

ویروس­کوتولگی سبزرد هندوانه (Watermelon chlorotic stunt virus, WmCSV) به جنس Begomovirus از خانواده Geminiviridae تعلق دارد که بیشترین تعداد گونه را در مقایسه با سایر جنس­های آلوده­کننده گیاهان در خانواده Geminiviridae دارد و از طریق سفید بالک منتقل می­شود. به منظور شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی WmCSV در محصولات کدوییان جنوب شرق کشور در سال­های 95 و 96 بازدیدهایی از مزارع شهرستان­های زابل، زهک، هامون، هیرمند، نیمروز، زاهدان، سراوان، ایرانشهر، نیک­شهر، سرباز، کنارک و چابهار در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفت و از محصولات مختلف کدوییان شامل خربزه، طالبی، هندوانه، کدو مسمایی و حلوایی نمونه­برداری شد. از گیاهان دارای نشانه‌های زردی رگبرگ، کوتولگی گیاه، سبزردی و پیسکی­شدن برگ­ها، بدشکلی شدید و کوچک شدن اندازه میوه نمونه­برداری شد و نمونه­ها به آزمایشگاه منتقل شدند و سپس استخراج دی ان ای کل گیاه انجام شد. جهت شناسایی WmCSV از آغازگرهای اختصاصی Gem-CP-V-5' و Gem-CP-V-3' شناسایی­کننده جنس بگوموویروس در کدوییان استفاده شد. محصولات پی سی آر مورد انتظار، به طول 550 جفت باز از ژن رمزکننده پروتئین پوششی، مورد توالی­یابی قرار گرفتند. نتایج تعیین توالی مربوط به 16 نمونه از محصولات پی سی آر متعلق به مناطق مختلف استان آلودگی نمونه­ها را به WmCSV تأیید کرد. آنالیز فیلوژنتیکی نتایج توالی­یابی، در این پژوهش با برنامه MEGA 5، جدایه­های WmCSV از استان سیستان و بلوچستان را در دو گروه مجزا تفکیک کرد. نتایج نشان داد که این گروه­بندی ارتباطی با نوع میزبان و یا منطقه جغرافیایی نداشته و برخی جدایه­های استان ارتباط نزدیکی با جدایه­های کشورهای عمان و عربستان داشتند.

Keywords