O potrzebie szkolenia archiwistów w zakresie edukacji

Archiwa - Kancelarie - Zbiory. 2015;0(5(7)/):169-181 DOI 10.12775/AKZ.2014.009

 

Journal Homepage

Journal Title: Archiwa - Kancelarie - Zbiory

ISSN: 1895-9075 (Print); 2544-5685 (Online)

Publisher: Nicolaus Copernicus University in Toruń

Society/Institution: Institute of History and Archival Science, NCU in Toruń

LCC Subject Category: Auxiliary sciences of history | Bibliography. Library science. Information resources

Country of publisher: Poland

Language of fulltext: English, German, Russian, Belarusian, Slovak, Ukrainian, Lithuanian, Czech, Polish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Hubert Mazur ((Archiwum Państwowe w Kielcach)
Agnieszka Rosa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 40 weeks

 

Abstract | Full Text

<p>Działania edukacyjne w polskich archiwach obecne są już od wielu dziesięcioleci. Funkcja edukacyjna archiwów nie jest jednak jeszcze dojrzała i ugruntowana. Popełnianych jest wiele błędów, formy edukacyjne nie spełniają wymogów dydaktycznych. Kształcenie uniwersyteckie archiwistów niemalże zupełnie pomija wyposażanie absolwentów w kompetencje w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych. Edukacji w archiwach potrzeba pewnych bodźców, różnorakiej stymulacji, a także szeregu systemowych zmian. Jedną z nich jest wyodrębnienie się środowiska edukatorów ar chiwalnych przez integrację archiwistów zajmujących się tym obszarem aktywności archiwów i stworzenie platformy służącej wymianie doświadczeń i wiedzy o prowadzonych działaniach edukacyjnych oraz budowanie sieci współpracy. W tym celu powołano Forum Edukatorów Archiwalnych, organizację o charakterze niesformalizowanym, obywatelskim i otwartym, która ma być platformą wymiany doświadczeń, miejscem spotkań oferującym integrację i wsparcie, a także formą dokształcania zawodowego archiwistów zajmujących się edukacją.</p>