Malaysian Journal of Learning and Instruction (Jan 2010)

Penilaian Terhadap Prestasi Pelajar dan Pengurusan Program Praktikum Universiti Utara Malaysia

  • Lim Khong Chiu,
  • Nor Idayu Mahat,
  • Shahizan Hassan,
  • Abdul Razak Chik,
  • Mohd Azlan Yahya

Journal volume & issue
Vol. 7

Abstract

Read online

Kajian ini memberi fokus kepada maklum balas organisasi terhadap prestasi pelajar dan pengurusan program praktikum, Universiti Utara Malaysia (UUM). Sebanyak 438 buah organisasi daripada pelbagai latar belakang industri telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Kutipan data dilaksanakan dengan menggunakan soal selidik yang merangkumi lima komponen utama iaitu; profil responden dan organisasi, prestasi pelajar, prestasi pengurusan program praktikum, perbandingan prestasi dengan institusi pengajian lain dan kesesuaian program praktikum. Secara umumnya, kajian ini mendapati organisasi terlibat berpuas hati dengan prestasi pelajar UUM dalam persiapan mereka menempuh alam pekerjaan sebenar. Sistem pengurusan praktikum yang dilaksanakan di Pusat Jaringan Universiti-Industri (UIL) juga dianggap tersusun dan efisien. Di samping itu, hasil kajian ini juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang ketara antara prestasi pelajar UUM dengan pelajar dari universiti yang lain. Beberapa cadangan penambahbaikan terhadap kemahiran pelajar dan system pengurusan praktikum di UUM telah dikenal pasti.