Slavistična Revija (Sep 2018)

Univerbizacija (poenobesedenje) v slovenskem besedotvornem sistemu

  • Irena Stramljič Breznik

Journal volume & issue
Vol. 66, no. 3

Abstract

Read online

Prispevek utemeljuje potrebo po vključitvi besedotvorne univerbizacije v slovenski besedotvorni sistem, ker se z njo pri tvorbi samostalnika rešujejo nekatere vrste tvorjenk, ki so ostale na obrobju tvorbenega raziskovanja, sodobna jezikovna raba pa kaže na njihov porast. Hkrati pa je predlagana terminološka ureditev z rabo domačih izrazov poenobesedenje in poenobesedenka za vzporedna prevzeta izraza univerbizacija in univerbat.

Keywords