Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte reale si ale naturii (Jan 2009)

МНОГОСЛОЙНЫЕ НОСИТЕЛИ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ КАРБАЗОЛСОДЕРЖАЩИХ СОПОЛИМЕРОВ

  • USM ADMIN

Journal volume & issue
no. 1

Abstract

Read online

Au fost elaboraţi purtători de informaţie optică cu un strat şi cu două straturi funcţionale şi studiate proprietăţile lor electrofotografi ce. În calitate de material fotosensibil au fost folosiţi copolimeri pe bază de carbazoliletilmetacrilat cu octilmetacrilat şi copolimeri de N-vinilcarbazol cu 1-octenă. S-a demonstrat că fi lmul fototermoplastic cu straturi fotosensibil şi termoplastic separate posedă caracteristici de înregistrare mai avansate faţă de cele ale fi lmului cu un singur strat. Purtătorul poate fi utilizat pentru înregistrare în timp real a imaginilor atât fotografi ce, cât şi holografi ce.