Političke Perspektive (Jan 2013)

'Otcepljenje' – je li neko pomenuo 'otcepljenje'? Još o uzrocima raspada Jugoslavije Odgovor Aleksandru Pavkoviću

  • Sergej Flere

Journal volume & issue
Vol. 3, no. 3
pp. 59 – 76

Abstract

Read online

Pavković vidi nestanak Jugoslavije kao niz činova otcepljenja republika i jedne pokrajine. Nasuprot tome, tvrdi se da je proces raspadanja jugoslovenske države kompleksna pojava, da je prouzrokovan nedostatkom političke legitimnosti nakon Titove smrti, nestankom geopolitičke uloge Jugoslavije, ugrađenom malfunkcionalnošću savezne države, ekonomskim teškoćama koje su spontano tumačene kao pojave proizašle iz navodne privilegovanosti drugih jedinica unutar sistema, nesposobnošću stare elite da modifikuje institucionalni, posebno privredni sistem, transformacijom elita u republičke i nacionalne građanske elite, širenjem straha za opstanak nacija i u suštini spontanim prestankom delovanja savezne države. Slovenija i Srbija prve su 1990. g. preuzele uloge nezavisnih država, pošto je savezna institucionalna ravnoteža bila poremećena oduzimanjem ovlašćenja pokrajinama. Jugoslovenska država prestala je da postoji prestankom njenog efektivnog delovanja, njene efektivne vlasti. Sami činovi otcepljenja u tome imali su malu ulogu. Čak ni ceo subjektivni faktor (htenja, namere, akteri, izvršioci) nije imao znatniju uzročnu težinu.

Keywords