Sosyolojik Bağlam Dergisi (Aug 2023)

Ortaöğretim Öğrencilerinde Sosyal Değerler ve Dindarlık İlişkisi: Isparta Örneği

  • Muhammet Tosun,
  • Nurdan Yağlı Soydan

DOI
https://doi.org/10.52108/2757-5942.4.2.7
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 2
pp. 193 – 215

Abstract

Read online

Bu araştırmada, sosyal değerler ve dindarlık olguları ele alınmıştır. Araştırmaya 270 kadın, 182 erkek olmak üzere toplam 452 lise öğrencisi katılmıştır. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin sosyal değerler ve dindarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve lise öğrencilerinin özelliklerine göre sosyal değerler ve dindarlık düzeylerinin farklılaşma durumunun incelenmesidir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Bolat (2013) tarafından geliştirilen Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeği ve Gülmez (2014) tarafından geliştirilen Dindarlık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları özetle şu şekildedir: Katılımcılara ait demografik özelliklere göre Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeği ve Dindarlık Ölçeği puanlarının farklılaştığı görülmüştür. Lise öğrencilerinin Sosyal Değerler Ölçeği boyutuna ait ortalamalarına göre en düşük ortalamaya siyasi değerler boyutunda ve en yüksek ortalamaya dini değerler ile geleneksel değerler boyutunda; Dindarlık Ölçeği boyutuna ait ortalamalarına göre ise en düşük ortalamaya ibadet boyutunda ve en yüksek ortalamaya iman boyutunda sahip olduğu tespit edilmiştir. Her iki ölçeğe ait alt boyutlarda İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin diğer okul türlerindeki öğrencilere göre daha yüksek puan ortalamalarına sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca lise öğrencilerinin sosyal değerler düzeyleri arttıkça dindarlık düzeylerinin arttığı da söylenebilir.

Keywords