Acta Didactica Norge (Feb 2017)

Er gutter bedre enn jenter i kroppsøving? -En studie av jenter og gutters kroppsøvingskarakterer i den videregående skolen

  • Pål Lagestad

DOI
https://doi.org/10.5617/adno.2609
Journal volume & issue
Vol. 11, no. 1

Abstract

Read online

Forskning peker på at kroppsøvingsfaget i den norske skolen synes å være en arena som flere gutter enn jenter finner attraktiv. Vi vet imidlertid lite om hvor-dan dette gir seg utslag i karakteren i kroppsøving. Ved hjelp av data ved-rørende alle de 6928 elevene som var registrert med kroppsøving i den videre-gående skolen i Nordland skoleåret 2010/11, ser denne studien nærmere på hvordan kroppsøvingskarakteren varierer i forhold til kjønn, og hvor ulike studieretninger og kjønnssammensetninger blir trukket inn i analysene. Resul-tatene viser at guttene fikk signifikant bedre karakterer i kroppsøving enn jentene, noe som gir utslag i at gutter i større grad enn jenter fikk toppkarak-teren 6, men også nest beste karakter 5. Flere jenter enn gutter fikk karakteren 3. Det er påfallende hvordan dette mønsteret viste seg å være stabilt, uavhengig av studieretning og kjønnssammensetning, noe som indikerer at denne vurder¬ingspraksisen ikke er tilfeldig. På bakgrunn av funnene og tidligere forskning blir det stilt spørsmål ved om gutters fysiske overlegenhet gis et fortrinn i karak¬tersettingen, ved at flere gutter enn jenter får toppkarakterene. Det blir videre argumentert for at funnene også kan være et resultat av at jenter generelt opp¬lever mindre trivsel i kroppsøvingen, noe som kan gi seg utslag i mindre deltak¬else og innsats i kroppsøving. Mer forskning omkring kroppsøvingslæreres vur¬deringspraksis må utføres før en med sikkerhet kan forklare funnene i studien. Nøkkelord: kroppsøving, karakter, kjønn, vurdering Abstract Research indicates that physical education is more attractive to boys than girls. However, we do not know much about how this may affect grades given in physical education among girls and boys. Using data from all the 6928 students who took physical education in high schools in Nordland county in the school year 2010/2011, the study seeks to investigate how gender affects the grades in physical education among girls and boys, adjusted for type of classes and classes with more than 80 percent boys or girls. The results show that boys get significantly better marks than girls in physical education, and that more boys than girls are getting the best mark 6, and also the second best mark 5. On the other hand, more girls than boys are getting the mark 3. These patterns appear in every type of class, independent of study programme and gender composition. It is argued that boys have better physiological conditions than girls, which may contribute to explaining a higher level of marks 5 and 6. Another possible explanation is that research has shown that girls experience less well-being in physical education, and that this may contribute to less effort during physical education. More research is needed to clarify the findings in the study. Keywords: physical education, mark, gender, assessment

Keywords