تحقیقات تولیدات دامی (Nov 2022)

شباهت های ژنتیکی و تجزیه و تحلیل تبارشناختی گونه های وحشی و اهلی گوسفند بر اساس ژنوم میتوکندریایی

  • فاطمه ربیعی,
  • رامین عبدلی,
  • فرجاد رفیعی,
  • نوید قوی حسین زاده

DOI
https://doi.org/10.22124/ar.2022.22429.1709
Journal volume & issue
Vol. 11, no. 3
pp. 1 – 13

Abstract

Read online

در مطالعه‌ حاضر، توالی‌های کامل ژنوم میتوکندریایی همراه با توالی­های جداگانه 13 ژن رمزگر پروتئین به ازای هر ژنوم از شش گونه‌ گوسفند وحشی شامل Asian Mouflon (Ovis orientalis)، Bighorn (Ovis canadensis)، Argali (Ovis ammon)، Urial (Ovis vignei)، Snow (Ovis nivicola)، Dall (Ovis dalli) و گونه گوسفند اهلی (Ovis aries) از بانک اطلاعاتی NCBI استخراج و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فاصله توالی‌ها نشان‌دهنده بیشترین شباهت ژنتیکی (8/99 درصد) بین گوسفند وحشی Ovis orientalis و گوسفند اهلی (Ovis aries) بود. کمترین شباهت ژنتیکی (95 درصد) بین گوسفند اهلی (Ovis aries) و گوسفند وحشی Ovis dalli مشاهده شد. در تجزیه و تحلیل تبارشناختی، دو خوشه اصلی، هر کدام با زیرخوشه­های متفاوت شناسایی شدند. گوسفند گونه‌ اهلی (Ovis aries) همراه با گوسفندان وحشی Ovies orientalis، Ovis vignei و Ovis ammon خوشه‌های متمایزی تشکیل دادند و گوسفندان گونه وحشی Ovis nivicola، Ovis dalli و Ovis canadensis در یک خوشه‌‌ مشابه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تمامی 13 ژن رمزگر پروتئین با نتایج حاصل از توالی­های کامل ژنوم­های میتوکندریایی، مشابه بودند. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه‌ حاضر، توالی‌های ژنوم میتوکندریایی می‌توانند برای تجزیه و تحلیل تبارشناختی دقیق و خوشه‌بندی گونه‌های متفاوت گوسفند مورد استفاده قرار گیرند.

Keywords