İlköğretimde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri <br> Opinions About Using Technologie In Educations Of Branch Teachers Working At Primary Schools

Turkish Studies. 2013;8(6):195-213 DOI 10.7827/TurkishStudies.4899

 

Journal Homepage

Journal Title: Turkish Studies

ISSN: 1308-2140 (Print)

Publisher: ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık

Society/Institution: Turkish Studies

LCC Subject Category: History (General) and history of Europe | Social Sciences

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: English, Turkish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Aslan GÜLCÜ
Murat SOLAK
Saadettin AYDIN
Ömer KOÇAK

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 8 weeks

 

Abstract | Full Text

The increase in quality and quantity of information while making lifelong learning a requirement for all community members, also lifelong learning revealed that including information literary especially for some abilities should be developed. In order to gain the abilities of information literacy which includes parts as defining the information needs, the search for knowledge, been, use and transmission in education process, at first teachers should know these abilities.Until the recently in a technological development process technology by developing, although it hasn’t been developed for education, now a days this type of understanding has been changing slowly. Educational technology discipline that basically seeks answers for the question “let’s how learn” won a different size which is increasingly more modern and enlarging its size.In this study our aim is to increase the most efficient level, this qualified and permanent education process which is desired to be formed on audiences and achieve the most efficient level by suggesting solutions. Data collection tool is used to achieve results, is a survey a kind of question rating type and prepared by the help of faculty members according to the Likert Scale. The data analyzed in SPSS 13.0 programme according to the independent variables, frequencies (f), percent (%) and chi-square (χ2). <br> Bilginin nitelik ve niceliğindeki artış yaşam boyu öğrenmeyi tümtoplum bireyleri için bir zorunluluk haline getirirken, yaşam boyuöğrenme başta bilgi okuryazarlığı olmak üzere bazı becerileringeliştirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Bilgi gereksiniminintanımlanması, bilginin aranması, bulunması, kullanılması ve iletimiaşamalarını içeren bilgi okuryazarlığı becerilerinin bireylere eğitimsüreci içinde kazandırılması, öncelikle öğretmenlerin bu becerileresahip olmalarını gerektirmektedir.Günümüze kadar olan teknolojik gelişim süreci içerisindeteknoloji, ağırlıklı olarak eğitim amaçlı geliştirilmemiş olmasına karşın,temelde “Nasıl öğretelim?” sorusuna yanıt arayan Eğitim Teknolojisidisiplininin özellikle ortam konusunda daha çağdaş ve sınırları gittikçegenişleyen bir boyut kazanmıştır.Bu araştırmada amacımız hedef kitleler üzerinde oluşturulmakistenen bu nitelikli ve kalıcı eğitim sürecini bilişim teknolojilerinin katkıpayını daha yüksek tutmaya yönelik çözüm önerileri sunarak en verimlidüzeye ulaştırmaktır. Sonuca ulaşmak için kullanılan veri toplamaaracı öğretim üyeleri yardımı ile Likert ölçeğine göre hazırlanan vederecelendirmeli soru tiplerinden oluşan ankettir. Elde edilen verilerSPSS 13.0 programında bağımsız değişkenlere göre frekans (f), yüzde(%) ve ki-kare (χ2) test yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Analizsonucunda BT sınıflarının diğer öğretmenlerle paylaşılması nedeniylebilgisayar laboratuvarının yoğun olması, bilgisayarların sayıca yetersizolması, İnternet bağlantısının yavaş olması, eğitim sürecindekullanılabilecek uygun içerikli web sayfalarının bulunmaması, eğitimselyazılımların yeterli sayıda olmaması, eğitimsel yazılımların alınması içinyeterli maddi kaynağın bulunmaması, öğretmenlerin bilgisayar veİnternet teknolojileri konusunda temel bilgi ve beceriye sahipolmamaları, bilgisayar ve İnternet teknolojilerinin eğitimde kullanımıkonusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması, öğretmenler ve yöneticileriçin bilgisayar ve Internet teknolojileri ile ilgili yeterli hizmet içi eğitim olanaklarının olmaması öğretmenleri derslerinde bilişim teknolojileri kullanımı konusunda sınırlayan başlıca nedenler olarak belirlenmiştir.