Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Exacte si Economice (Dec 2016)

APLICAREA SISTEMELOR DE INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ ÎN PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR OPTIME ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ

  • Ion MÎRZAC

Journal volume & issue
Vol. 0, no. 7 (97)

Abstract

Read online

Prezentul articol relevă posibilitatea folosirii inteligenţei artificiale în sistemele economice. Se descrie baza teoretică a metodologiei de recunoaştere a obiectelor în spaţiul indicaţional selectat. În calitate de model de management strategic inteligent poate fi propus un sistem cu structură adaptivă, care va lua în considerare factorii mediului extern şi sarcinile strategice interne, selectate pe bază de concurs. Astfel de sisteme pot fi utilizate pentru a aborda provocările macro- şi microeconomice în procesul de luare a deciziilor optime.THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE PROCESS OF OPTIMAL DECISION-MAKING IN THE ECONOMIC ACTIVITYThis article presents the possibility of using the artificial intelligence in economic systems. It describes the theoretical basis of recognizing methodology of objects from the selected space. As intelligent strategic management model can be proposed a system with an adaptive structure, which will take into consideration the external environment factors and the internal strategic tasks, selected under a competition. Such systems can be used for discussing the macro- and micro­economic challenges in the process of optimal decision.

Keywords