Turistik Destinasyonlarda Pazarlama Kararlarının Marka Konumlandırma Açısından Değerlendirilmesi; Çeşme İlçesine Yönelik Bir Alan Araştırması Analysis of Marketing Decisions in terms of Brand Positioning in all the Touristic Destinations; A Field Research regarding Çeşme District

İşletme Araştırmaları Dergisi. 2017;9(3):443-467 DOI 10.20491/isarder.2017.308

 

Journal Homepage

Journal Title: İşletme Araştırmaları Dergisi

ISSN: 1309-0712 (Print)

Publisher: Isarder

LCC Subject Category: Social Sciences: Commerce: Business

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: Turkish, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Nükhet A. AKPULAT

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Bu çalışmanın amacı; Çeşme ilçesinin temel pazarlama kararlarlarının marka konumlandırma açısından değerlendirilmesi ve bu kararlarda kişisel özelliklerin etkisinin belirlenmesidir. Araştırmada Çeşme’nin Pazarlanmasında Temel Faktörler Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma evreni olarak, Çeşme’de kamu ya da özel sektörde yönetim seviyesinde çalışan ve/veya çıkar ortağı olanlar seçilmiştir. Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme tekniklerinden kararsal örnekleme kullanılmış ve 235 anket değerlendirmeye tabii tutulmuştur. Araştırma sonucunda Çeşme turizmi ile ilgili kararlarda yaşanan bölge, eğitim durumu, çalışma alanı kişisel özelliklerin etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. The purpose of the study is to evaluate the fundamental marketing decisions of Çeşme District in terms of brand positioning and determine the impact of personal features on these decisions. The Fundamental Factors for Marketing Çeşme Scale was employed in the research. The population of the research was determined as the employees and/or mutual interest holders working at the management level of the public or private sector in Çeşme. Judgmental sampling, a non-random sampling method, was employed in the research and 235 questionnaires were evaluated. After the research, it was revealed that place of residence, educational status, and working area are influential personal features on decisions taken.